pre predaj tovaru a služieb spoločnosti Aldessport, spol.s r.o. Jelšovce 442

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA ODS.

1.1 Pokiaľ neboli dohodnuté podmienky iné, upravujú tieto všeobecné dodacie podmienky vydané v súlade s ustanovením obchodného zákonníka (ďalej len PODMIENKY) zmluvné vzťahy vznikajúce medzi spoločnosťou:
Predávajúci : Aldessport,spol. s r.o 951 43 Jelšovce č. 442, IČO: 36 560 812 , DIČ: 20 21 73 83 12, IČ DPH : SK 20 21 73 83 12
Kupujúci : uvedený a podpísaný na tlačive predávajúceho „kúpna zmluva” (ďalej len zmluva). Ochrana osobných údajov, poskytnutých pri objednávaní tovaru a služieb bude dodržaná v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. Ich použitie bude iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a objednávateľom.
1.2 VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY sú nedeliteľnou súčasťou zmluvy a vystavením a podpísaním zmluvy kupujúci potvrdzuje bez výhrad svoj súhlas s týmito podmienkami.

2. PREDMET PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je dodávka športových pohárov a trofejí bez potlače, alebo s potlačou ako aj športových potrieb (ďalej len „tovar”), záväzne objednaných kupujúcim v kúpnej zmluve vrátanie všetkých jej príloh.

3. KÚPNA CENA TOVARU A SLUŽIEB (POTLAČE)

3.1 Cena uvedená pri každom tovare zahŕňa DPH a pokiaľ nie je písomne dohodnutá iná cena.
3.2 Cena tovaru nezahŕňa náklady na dopravu tovaru ku kupujúcemu.
3.3 Cena tovaru nezahŕňa nutné náklady na dovoz tovaru, ktoré budú účtované na faktúre zvlášť (ceny sú účtované podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty, prípadne kuriérskej spoločnosti UPS
3.4 Cena gravírovanie a potlače je zarátaná do cenovej kalkulácie.

4. DODACIA LEHOTA

4.1 Podľa stavu skladových zásob je dodacia lehota:
a) do 1 týždňa pre zákazky bez tlače
b) do 1 týždňa pre zákazky s tlačou
4.2 Pri zákazke s tlačou začína dodacia lehota plynúť dňom prevzatia úplných podkladov pre tlač.
4.3 Pri požiadavke na odsúhlasenie predlohy pre tlač začína dodacia lehota plynúť dňom odsúhlasenia predlohy. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu predlohu na schválenie najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa spísania zmluvy a obdržania kompletných podkladov pre tlač.
4.4 Pri dohodnutej zálohovej platbe začína dodacia lehota plynúť dňom pripísania úhrady zálohovej čiastky v dohodnutej výške na účet predávajúceho.
4.5 Kupujúci môže s predávajúcim dohodnúť expresnú dodaciu lehotu. V tomto prípade potom kupujúci uhradí expresnú prirážku vo vopred dohodnutej výške.

5. DODACIE PODMIENKY

5.1 Kupujúci po dohode vyznačí zreteľne v zmluve niektorú z variant spôsobu dodania tovaru:
osobné prevzatie v predajni v Nitre, J.C.Hronského 771/12
autodoprava s dobierkou (UPS,…)
autodoprava bez dobierky (UPS,…)
5.2 Predávajúci je oprávnený plniť predmet zmluvy aj čiastočne a kupujúci je povinný čiastočné plnenie predmetu zmluvy prevziať.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar a služby vrátane prípadného dopravného, nákladov na balenie, ako aj event. prirážok a DPH.
6.2 Po vzájomnej dohode sa v kúpnej zmluve vyznačí jedna z týchto variant spôsobu úhrad:
a.) v hotovosti pri odovzdaní tovaru
b.) dobierka (kuriér)
c.) na vopred uhradenú faktúru
6.3 Predávajúci je oprávnený faktúrovať aj čiastočné plnenie predmetu zmluvy a kupujúci je povinný takúto faktúru v dobe splatnosti uhradiť.
6.4 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo na tovar až dňom zaplatenia kúpnej ceny v prospech predávajúceho v plnej výške.
6.5 Zadržanie platby, alebo krátenie platby z dôvodov protipohľadávky nie je prípustné, pokiaľ nebolo písomne dohodnuté inak.

7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

7.1 Predávajúci môže od zmluvy odstúpiť, ak kupujúci mešká s úhradou zálohy o viac ako 10 dní po dohodnutom termíne, ďalej v prípade hrubého porušenia zmluvy, alebo v prípadoch stanovených obchodným zákonníkom.
7.2 Prehlásenie o odstúpení musí byť písomné a musí v ňom byť uvedený dôvod odstúpenia. Doručením prehlásenia sa zmluva ruší.
7.3 V prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy (s výnimkou prípadu podľa čl. 7.5) sa tento zaväzuje uhradiť v prospech predávajúceho odstupné vo výške 50% z dohodnutej kúpnej ceny dodávky, a to najneskôr do 10 dní po zrušení zmluvy.
7.4 V prípade odstúpenia predávajúceho od zmluvy z dôvodu hrubého porušenia zmluvy kupujúcim sa tento zaväzuje vrátiť predávajúcemu všetok odobratý a pritom neuhradený tovar a ďalej uhradiť v prospech predávajúceho storno poplatok vo výške 50% kúpnej ceny neuhradeného tovaru.
7.5 Predávajúci nezodpovedá za oneskorenie, alebo nemožnosť dodávky tovaru v dôsledku vyššej moci, alebo v prípade, kedy objednaný tovar nie je v lehote požadovanej kupujúcim na trhu dostupný. Predávajúci v takomto prípade bude kupujúceho informovať formou oznámenia v dodacom liste, alebo faktúre čiastočného plnenia dodávky o náhradnom predĺženom termíne plnenia, alebo o nemožnosti dodávky daného tovaru vôbec, pričom kupujúcemu týmto nevzniká voči predávajúcemu žiadne právo na náhradu event. škody. Súhlas s týmto náhradným termínom plnenia potvrdí kupujúci predávajúcemu písomne (aj faxom) a to v lehote vyznačenej na oznámení predávajúceho. Pokiaľ tak neurobí, považuje sa to za odstúpenie kupujúceho od zmluvy a predávajúci automaticky už bez ďalšej výzvy stornuje tieto nevydané položky tovaru zo zákazky.

8. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

8.1 Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. Faktúra, doručená kupujúcemu spolu s tovarom, slúži zároveň ako záručný list.
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej lehote. Predávajúci je povinný upozorniť kupujúceho na chyby tovaru, o ktorých v čase predaja vie.
Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie výrobku, alebo obalu výrobku, je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Výhradu k tovaru uvedie kupujúci buď na preberací list, alebo vyhotoví s prepravcom škodový zápis. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca. Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra, alebo poškodenie zásielky zavinené kuriérskou službou, je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby.
Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci alebo jej častí, spôsobené používaním. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Záručná doba na tovar zaniká aj v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach, alebo neoprávneným zásahom do výrobku.

8.2 Uplatňovanie reklamácií
V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie. Reklamácie budeme riešiť individuálnou dohodou so zákazníkom a v súlade s platnými právnymi predpismi.
Všeobecný postup uplatňovania reklamácií je nasledovný:
Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.
Tovar je vhodné posielať kuriérom a poistený, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy. Predávajúci nepreberie reklamovaný tovar zaslaný na dobierku.
Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, vhodne zabalený, pokiaľ možno v originálnom obale.
Miestom na dopravenie reklamovaného tovaru je adresa predávajúceho.
Predávajúci pri prijatí reklamácie vystaví kupujúcemu o tomto doklad, v ktorom vyznačí chyby tovaru v súlade s ustanovením § 18 ods. 5 Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
Pri odstrániteľnej chybe má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, môže kupujúci požadovať výmenu chybného tovaru za bezchybný. Pokiaľ výmena chybného tovaru za bezchybný zo strany predávajúceho nie je možná, môže kupujúci požadovať zrušenie zmluvy a vrátenie zaplatenej čiastky.
Po vybavení reklamácie vyzve predávajúci kupujúceho formou, ktorú si dohodli pri prijatí reklamácie, k prevzatiu opraveného tovaru a reklamačného protokolu.
Reklamácia bude vyriešená najneskôr do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim. Uplynutím tejto lehoty má spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy alebo výmenu výrobku za nový.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 V prípadoch neupravených týmito PODMIENKAMI sa tento zmluvný vzťah bude riadiť obchodným zákonníkom a v prípade sporu bude rozhodovať miestne príslušný súd, v obvode ktorého sa nachádza sídlo predávajúceho.
9.2 Upozornenie: výrobky uvedené v tomto katalógu sú určené výhradne na reklamné a propagačné účely.